Chyba
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
Základné informácie o meste Štúrovo

Plocha (km2) 37,22 - 406,061
Počet obyvateľov 13103 - 21307
Prvá písomná správa z roku 1075 - 1135

Vzdialenosť (km) po ceste:
od Nových Zámkov 50 km
od Nitry 88 km
od Bratislavy 148 km
od Budapešti 40 km

Poloha mosta Márie Valérie na Dunaji, vzdialenosť:

od prameňa pri Donaueschingene 1132 km
od ústia pri Suline 1718 km

Štúrovo sa rozkladá na ľavom brehu Dunaja v priesečníku 36 stupňov a 23 min. zemepisnej dĺžky východne od Ferra, čo zodpovedá 18 stupňom a 43 min. východne od Greenwicha a 47 stupňov a 48 minút severnej zemepisnej šírky. Pôdne zloženie predstavuje oblasť neogénnej alpsko-karpatskej priehlbne a eolitický reliéf sprašov, sprašových hlín a naviatych pieskov. Mesto a jeho chotár sa rozkladá na poslednom cípe ľavobrežnej Podunajskej nížiny, na rozhraní zlomov Hronskej a Ipeľskej sprašovej tabule.

Sprašové sedimenty na niektorých miestach majú hrúbku až 20 metrov. V najnižšie položenej časti mesta namerali nadmorskú výšku 107 metrov a v najvyššej časti 127 metrov nad úrovňou hladiny Stredozemného mora. Priemerné ročné teploty dosahujú + 10.8 st. Celsia. Mesto a jeho blízke okolie sú najteplejšou oblasťou v celej republike.

Rieky Dunaj, Hron a Ipeľ ako aj sieť novovybudovaných vodných nádrží v Bajtave, Svodíne, Brútoch a Mužle pôsobia priaznivo na mikroklímu okolia. Vodné zrážky dosahujú ročný priemer 590 mm.Veternosť v meste a na jeho okolí je mierna, pretože ako Čerhátske pahorky a Kováčovské kopce na ľavom brehu Dunaja, tak aj kopce Pilišské a Vertéšske na pravom brehu Dunaja ju eliminujú na minimum.

V roku 1960 v rámci územnej reorganizácie okresov a krajov bol Štúrovský okres zrušený a včlenený z väčšej časti do okresu Nové Zámky. V tom istom roku sa Štúrovo rozšírilo pričlenením obce Nána a počet obyvateľstva vzrástol na 8 150. Pre porovnanie, za posledných 50 rokov počet obyvateľstva vzrástol o 100 %. (V roku 1918 malo Štúrovo 3 200 obyvateľov a Nána 900 obyvateľov).

Vybudoval sa kultúrny dom s osvetovým zariadením, rozšírila sa mestská knižnica a vybudovali sa ďalšie školy. Okrem toho sú v meste 3 lekárne a 3 čerpadlá pohonných hmôt.

Železničný uzol sa veľkoryso rekonštruuje a po dokončení elektrifikácie trate bude patriť medzi najrozsiahlejšie železničné uzly v strednej Európe. Na železničnej stanici je moderná budova colnice, cez ktorú vedie cesta do Maďarska a balkánskych štátov. Rieka Dunaj, ako ďalšia medzinárodná vodná cesta, umožnila Štúrovu stať sa po Bratislave a Komárne tretím prístavným mestom na Dunaji v našej vlasti.

V letných mesiacoch v rámci malého pohraničného styku zabezpečuje Dunajplavba prepravu loďou do susedného Ostrihomu.V blízkosti dunajského prístavu je termálny prameň (39 st. Celsia), ktorý mesto využilo na vybudovanie termálneho kúpaliska. Na úseku Dunaja pri Štúrove je viacero pláží, ktoré obyvatelia využívajú v plnej miere na kúpanie a opaľovanie.

Športová lodenica, ktorá patrí medzi najmodernejšie na Dunaji, doplňuje všetky tie potreby, ktoré sú nerozlučne spojené s predstavou príjemnej letnej rekreácie u vody.

Na turistu a obdivovateľa histórie zasa veľmi dobre pôsobí farebná panoráma na pravom brehu Dunaja so staroslávnym mestom Ostrihomom, monumentálnou bazilikou a vencom belasých Pilišských a Vertéšskych kopcov. Aby sme sa však bližšie oboznámili so zaujímavosťami mesta a okolia, je potrebné prvom rade načrieť do jeho histórie od rokov najdávnejších až po dnešné časy.

You are here